Profiteer van onze solden: ganse maand stockverkoop textiel aan 1 euro per stuk! zomersolden = ganse maand stockverkoop textiel aan 1 euro per stuk!

Privacybeleid

Sjans kringloopwinkel is een onderdeel van Waardenmakerij vzw (tot 31 januari 2024 'De Kringwinkel Zuiderkempen vzw'), met maatschappelijke zetel gelegen te 2220 Heist-op-den-Berg, Noordstraat 25/1, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0459.644.990.

Algemeen

Waardenmakerij (De Kringwinkel Zuiderkempen) engageert zich voor de bescherming van je persoonsgegevens en draagt de privacy van de gebruikers van onze website, onze klanten en onze contacten in de ruime zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij al het mogelijke in het werk stellen om zo veel mogelijk jouw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat je ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel je gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt. 

Tijdens je bezoek aan onze website(s), wanneer wij een dienst voor jou uitvoeren of wij met je communiceren is het mogelijk dat je met ons persoonlijke informatie deelt, zodat wij je niet enkel kunnen identificeren als individu (zoals bijvoorbeeld je naam en voornaam, je e-mailadres, je thuisadres, je vast of mobiel telefoonnummer, etc.) maar tevens ook op je vragen kunnen beantwoorden of diensten kunnen leveren. Dit zijn de persoonsgegevens waarover hieronder gesproken wordt. Door het gebruik van onze website www.sjans.com en mogelijks andere websites en onze diensten aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring, de cookieverklaring alsook de algemene gebruiksvoorwaarden.

Wat kan er verstaan worden onder de “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Elk soort van behandeling van persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld. Dit begrip bevat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt via deze website en andere manieren waarop Waardenmakerij (De Kringwinkel Zuiderkempen) deze gegevens kan ontvangen, zoals e-mail, fax, briefwisseling of registratieformulieren. Waardenmakerij (De Kringwinkel Zuiderkempen) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

1. De gegevens die je ons zelf meedeelt

a. Indien je ons contacteert via e-mail

  Wanneer je ons contacteert via e-mail (info@sjans.com), verwerken wij jouw persoonsgegevens (je e-mailadres en je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, foto, afhankelijk van wat je zelf in je e-mailbericht schrijft). Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en te antwoorden op je vragen, opmerkingen, etc.

  Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Sjans Kringloopwinkel of deze van (een van) haar verwerker(s) (bv. hostingbedrijf), die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. je persoonsgegevens.

  b. Ophaling

   Je kan via onze website een gratis ophaling van goederen aanvragen en wij vragen je hiervoor enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de ophaling te laten gebeuren.

   c. Nieuwsbrief

    Op onze website kan je je met je e-mailadres inschrijven op onze nieuwsbrief, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van ons laatste nieuws, acties en/of evenementen die wij organiseren.

    d. Gebruik van ons contactformulier op onze website

     Indien je gebruik maakt van ons contactformulier op onze website, vragen wij je bepaalde persoonsgegevens in te vullen [naam, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht)]. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om je vraag te beantwoorden.

     2. De gegevens afkomstig van derden

     Sjans Kringloopwinkel ontvangt je persoonsgegevens in principe niet via derden. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dat de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren je uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

     Sjans Kringloopwinkel verwerkt als gegevensverwerker persoonsgegevens ten behoeve van haar klanten. In dit opzicht is het mogelijk dat Sjans kringloopwinkel je persoonsgegevens heeft ontvangen van haar klant met de opdracht deze persoonsgegevens te verwerken volgens instructies van de klant. Sjans kringloopwinkel zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en is beperkt tot het verwerken van deze persoonsgegevens voor de doeleinden die door haar klant werden bepaald.

     3. Gegevensverwerkers (processors)

     Het is mogelijk dat je persoonsgegevens worden verwerkt door een gegevensverwerker indien dit noodzakelijk zou zijn voor de goede dienstverlening en om aan de specifieke verzoeken van de klant/prospect/contact te kunnen beantwoorden (bv. het CRM systeem van Sjans kringloopwinkel of een hostingbedrijf dat in opdracht van Sjans kringloopwinkel diensten levert).

     Sjans kringloopwinkel zal er steeds op toezien dat elke gegevensverwerker die in haar opdracht gegevens verwerkt voldoet aan de normen van de heersende privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd worden, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dat in de EER van toepassing is (voor meer informatie kan je hier terecht: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_nl). In de mate van het mogelijke zal Sjans kringloopwinkel hiervoor de nodige garanties zoeken van deze derde partij/gegevensverwerker m.b.t. de adequate beveiliging en bescherming van persoonsgegevens dat zij zou ontvangen van Sjans kringloopwinkel.

     Slechts indien dit noodzakelijk zou blijken te zijn voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens die je ons hebt bezorgd, worden gedeeld met de bij Sjans kringloopwinkel aangesloten leden, zusterorganisaties en anderen, die allen gebonden zijn tot confidentialiteit en bepalingen die een adequate bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

     Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

     Sjans kringloopwinkel zal de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken. 

     De persoonsgegevens die je ons meedeelt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer je ons een vraag stelt, worden bewaard gedurende een termijn die van belang is om jou diensten te leveren of vragen te beantwoorden, rekening houdende met de contractuele en/of wettelijke verplichtingen die wij kunnen hebben om deze gegevens te bewaren. Zo is elke onderneming, ook Sjans kringloopwinkel, bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde documenten gedurende een zekere termijn te bewaren (personeelsdossier, facturen, …).

     Persoonsgegevens die je ons hebt meegedeeld in het kader van een sollicitatie, worden door ons voor een periode van 2 jaar bewaard na de initiële sollicitatie. Op die manier is het voor ons mogelijk om te verifiëren of je in het verleden al bij ons gesolliciteerd hebt of kunnen wij je opnieuw contacteren indien er op dat ogenblik een vrije positie bestaat die beter of opnieuw past bij je profiel.

     Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

     Jouw persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt

     • om een contractuele band tot stand te brengen, te onderhouden en/of uit te voeren met de gebruiker;

     • om de inhoud, beveiliging en gebruikservaring van de website te analyseren, wijzigen en waar nodig te verbeteren;

     • om fraude en/of andere illegale activiteiten te kunnen detecteren of vermijden;

     • om het bezoek en het gebruik van de website alsook de gebruikservaring van de gebruikers te vergemakkelijken;

     • om aan verzoeken te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld evenementregistratie, meetings, verzoek om meer informatie omtrent een ophaling, etc.;

     • om de gebruiker te kunnen informeren over de evoluties van de website en haar functionaliteiten;

     • met het oog op direct marketing;

     • de aanvraag en opvolging van specifieke diensten (bv. de ophaling van goederen);

     • organisatie en opvolging van wedstrijden die wij organiseren en de deelnemers die zich registreren;

     • om jouw sollicitatie te behandelen;

     • om jouw vragen of verzoeken te beantwoorden;

     • voor alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk het akkoord heeft verleend.

     Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

     Wij streven naar de best mogelijke bescherming van je persoonsgegevens. Medewerkers van Sjans kringloopwinkel, alsook deze van verwerkers of enige andere derde die strikt gebonden is tot de vertrouwelijkheid m.b.t. je persoonsgegevens, zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.

     Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor je rechten en vrijheden. Hoewel wij de hoogst mogelijke beveiliging nastreven, kan een datalek, bijvoorbeeld als gevolg van een hacking-aanval, nooit volledig worden uitgesloten.

     Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor je rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit zonder onredelijke vertraging en alleszins binnen de 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.

     Wanneer de inbreuk op de veiligheid mogelijks een groot risico inhoudt voor je rechten en vrijheden, zijn wij tevens gehouden je hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen, tenzij (1) wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen hebben genomen en deze maatregelen toegepast zijn op de persoonsgegevens die getroffen zijn door de inbreuk, vooral de maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, (2) wij achteraf maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor je rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen en (3) wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare bericht of een soortgelijke maatregel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden geĂŻnformeerd.

     Wat zijn jouw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

     Jouw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. Je behoudt de volledige controle.

     Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. jou voor het gebruik ervan, waarbij je de controle behoudt van jouw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Hieronder wordt uiteengezet wat uw wettelijke rechten zijn m.b.t. uw persoonsgegevens.

     1. Het recht om jouw gegevens in te zien

     Je hebt het recht om op ieder ogenblik aan ons te vragen welke gegevens wij over jou bezitten en of en in welke mate deze verwerkt worden. Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je tevens het recht inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens, waarom deze worden verwerkt, aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden en de duur van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

     Je hebt ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, dat jou kosteloos zal worden verstrekt. Indien je bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien je elektronisch jouw verzoek tot een kopie indient, zal jou deze kopie in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij je om een andere regeling verzoekt. Hou er rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan je de inzage of kopie vraagt, de uwe zijn.

     2. Het recht om jouw gegevens te verbeteren

     Je mag ons te allen tijde verzoeken jouw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen. Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van jouw verzoek tot verbetering, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt. Hou er opnieuw rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verbetering vraagt, de uwe zijn.

     3. Het recht om jouw gegevens te laten wissen

     Je hebt het recht ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen. Wij kunnen jou om een bewijs van identiteit vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan je de verwijdering verzoekt, de uwe zijn.

     Wij zijn gehouden om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen (1) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (2) wanneer je jou toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat (bijvoorbeeld de noodzaak tot verwerking van jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Sjans Kringloopwinkel), (3) wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, (4) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden, (5) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting die op ons rust.

     Wanneer jouw persoonsgegevens aan een derde gegevensverwerker bekend werden gemaakt en wij gehouden zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdende met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om elke gegevensverwerker die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je verzocht heeft om iedere koppeling naar, kopie of reproductie van jouw persoonsgegevens te wissen.

     Het bovenstaande is niet van toepassing voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (2) voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op Sjans Kringloopwinkel rust, (3) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische en (4) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

     4. Het recht om de beperkte verwerking van jouw gegevens te vragen

     Je hebt ook het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien een van de volgende vier situaties zich voordoet:

     • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens: In dat geval kan de verwerking van jouw gegevens beperkt worden voor de tijd die wij nodig heeft om de juistheid na te gaan;

     • `Je verzoekt de beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens in plaats van de verwijdering wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd;

     • Wij hebben jouw gegevens niet langer nodig maar je hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;

     • Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan de verwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord of onze gerechtvaardigde gronden eventueel zwaarder zouden doorwegen dan de uwe.

     Indien de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de vier voorgaande situaties wordt beperkt, dan kunnen deze persoonsgegevens slechts opnieuw verwerkt worden (1) met jouw toestemming, (2) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, (3) wanneer de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon moeten worden beschermd of (4) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

     Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van jouw verzoek tot verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt.

     Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan info@sjans.com. Gelieve rekening te willen houden met het feit dat wij om bijkomende informatie (bijvoorbeeld een kopie van jouw identiteitskaart) kunnen vragen om je te kunnen identificeren vooraleer wij gevolg zouden geven aan jouw verzoek.

     5. Het recht op teruggave van jouw persoonsgegevens en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

     Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, heb je het recht om de gegevens je ons toevertrouwt, terug te vragen of ons te vragen, voor zover dit technische mogelijk is, om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zodat u makkelijk kan overschakelen naar een andere dienstenleverancier.

     6. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

     Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, kan je kosteloos jouw toestemming steeds intrekken, dan wel de overeenkomst beëindigen. Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op een algemeen belang of op een gerechtvaardigd belang van diegene die jouw gegevens verwerkt, kan je hiertegen te allen tijde bezwaar maken vanwege redenen m.b.t. uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer deze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

     Je hebt steeds het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing zal naar aanleiding van jouw verzoek onmiddellijk worden stopgezet.

     Welke soort cookies bewaren jullie?

     Noodzakelijke cookies

     Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, om je op basis daarvan toegang te geven tot een afgesloten deel of toepassing en om jouw sessie te onthouden.

     Functionele cookies

     Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en onthouden en beveiligen van jouw logingegevens.

     Performantie en analyse cookies

     Via deze cookies verzamelen we informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. We doen dat om de inhoud van onze website te verbeteren en om het gebruiksgemak te vergroten. Een goed voorbeeld zijn de cookies voor Google Analytics. Daarmee meten we hoeveel bezoekers we hebben, welke pagina’s populair zijn, …

     Klachten

     Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heb je, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

     Je hebt tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer jouw klacht niet behandeld wordt, indien je binnen de drie maanden geen informatie hebt gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van je klacht of wanneer je je verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.

     Onverminderd je recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heb je ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover je dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien je de mening toegedaan bent dat je rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

     Wijzigingen

     Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of andere manieren waarop wij gegevens verzamelen en verwerken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Waardenmakerij (De Kringwinkel Zuiderkempen) kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit. Wij houden je van deze wijzigingen op de hoogte via onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze website en deze privacyverklaring te raadplegen.

     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

     Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze privacyverklaring, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

     Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

     Vragen en feedback

     We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende privacywetgeving en aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt of verdere uitleg had gewenst over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

     Waardenmakerij vzw (tot 31 januari 2024: De Kringwinkel Zuiderkempen vzw)
     Noordstraat 25/1

     2220 Heist-op-den-Berg
     +32 (0)14 28 57 44
     info@sjans.com
     BE 0459.644.990